Flexolith-H

Descripció general

Estan fetes de polietilè sense additius. Les resistències químiques, físiques i de temperatura són les pròpies d’aquest material i està acceptat per aplicacions en indústria alimentària.

Avantatges

Flexolith-H pot ser mecanitzat utilitzant les mateixes eines que per a treballs amb fusta. Es poden formar connexions mitjançant soldadura o encolat. A diferència dels plàstics de polietilè no porosos, Flexolith-H es pot encolar, ja que l’adhesiu penetra en els porus aconseguint una molt bona adherencia.

La resistència al trencament de Flexolith-H a temperatura ambient és superior a 30 bar per a les plaques, i superior a 25 bar per als cilindres, segons la norma DIN 35371. A majors temperatura, la resistència disminueix.

En un servei continu, es recomana no excedir els 70º C de temperatura.

Aplicacions

Les plaques de Flexolith-H s’empren principalment en transport pneumàtic i aireació de productes pulverulents i granulats.

Els cilindres de Flexolith-H s’utilitzen per a la filtració de gasos i líquids.

Les plaques i els cilindres tenen unes mides estàndar, però es poden obtenir altres dimensions: més petites, tallant el producte; i més grans, juntant varies peces amb soldadura o enganxant-les.

La producció per altres dimensions de producte és possible si es tracta d’una quantitat de peces raonable.

Productes

PlaQUEs flexolith-h

Placa porosa DIDIER en Flexolith-H. Dimensions 1000 x 1000 x 5.

CilindrEs flexolith-h

Cilindre filtrant DIDIER en Flexolith-H, de dimensions 50/30mm de diàmetre i diferents longituds.

Cilindre

Productes

PlaQUEs flexolith-h

Placa porosa DIDIER en Flexolith-H. Dimensions 1000 x 1000 x 5.

cilindrEs flexolith-h

Cilindre filtrant DIDIER en Flexolith-H, de dimensions 50/30mm de diàmetre i diferents longituds.