És un compost fabricat a base de partícules de fusta, d’origen industrial, per a la utilització, majoritàriament, en el procés de filtració de fangs de depuradora en filtres premsa per la deshidratació de fangs.

PRESENTACIÓ

Filtraser és el resultat de anys d’investigació en el procés de filtració de fangs de depuradora en filtre premsa.

COMPOSICIÓ

És un producte compost a base de partícules de fusta entre 2 mm i 0.5 mm

FUNCIONAMIENT

Aquest compost s’afegeix al tanc de llots que s’han de filtrar en filtre premsa. Es pot diluir prèviament amb aigua per aconseguir una major homogeneïtat en la dilució amb els llots. Actua d’aglutinant de les matèries grasses que es troben en suspensió o emulsió en els llots. Crea potents canals de drenatge en el filtre premsa, facilitant el filtrat del fang i el filtre de l’aigua.

Utilitzant Filtraser obtenim uns tortons de llots deshidratats més compactes que amb altres productes i major velocitat de filtrat.

AVANTATGES

  • No altera el pH de l’aigua.
  • Mínima alteració dels paràmetres DBO5 – DQO – NITROGEN.
  • Menor dosificació que amb altres productes.
  • Gran velocitat de filtrat.

APLICACIÓ

Qualsevol tipus d’indústria que utilitza filtre premsa en el seu sistema de depuració d’aigües pot utilitzar Filtraser ja que no requereix pocs canvis en la seva instal·lació.

FORMULACIÓ

Filtraser es presenta en tres referències de producte pur. Cada un d’aquests té un poder de drenatge diferent, així com diferents alteracions en l’aigua.

Depenent de les necessitats de la indústria es pot utilitzar un producte ja formulat o un producte formulat exclusiu per a cada client.

FORMATO DE VENDA

Big-Bag de 1 m³
Big-Bag de 2 m³

CASOS REALS FILTRASER

A continuació, es descriuen dos processos reals de filtrat de llots de depuració d’aigües en filtre premsa, mitjançant FILTRASER.

a) El primer assaig ha estat realitzat en una indústria alimentària de salses i condiments. En aquesta indústria es realitzen filtracions cada 70 min. Durant les 24 hores del dia. Quan es prepara la barreja de llots amb hidròxid de calç, s’han de dosificar el tanc de preparació de cal (el mateix que s’utilitza per preparar FILTRASER) 80 Kg d’hidròxid de calç, amb el qual es realitzen 4 filtracions. El procés està programat automàticament per obrir el filtre premsa durant 5 minuts per a la seva neteja. Cada vegada que tanca el filtre premsa es bombeja la barreja de llots amb hidròxid de cal durant 70 minuts. Aquest és el temps just per omplir el filtre premsa amb aquest tipus de barreja.

Tenint en compte que es bombeja 1000 litres aproximadament en cada filtració es té un total de 4000 litres de llots amb una dosificació de 80 Kg de d’hidròxid de calç. Això dóna una dosificació mitjana de 20 gr/l. El resultat d’aquesta filtració és una sèrie de tortons deshidratats compostos de matèria orgànica amb hidròxid de calç, que no en totes les filtracions es completa amb l’efecte tap que produeix l’hidròxid de calç.

Es realitza l’assaig amb FILTRASER.

Es comença amb una dosificació de 15 gr/l per ser conservadors i no tenir problemes de filtrat ja que un error pot desencadenar una parada de depuradora amb la consegüent producció de la cua. S’aconsegueix un filtrat de 1000 litres de llots amb 15 Kg de FILTRASER en un temps de 25 minuts. No obstant això, la programació del filtre premsa espera als 70 minuts per a la seva obertura. El resultat és una sèrie de tortons molt més deshidratats totalment complets i compostos de matèria orgànica i FILTRASER. Es repeteix el procés tres vegades més per finalitzar la preparació que s’havia fet amb 15 gr/l. De la mateixa manera es van preparant dosificacions cada vegada més baixes fins a arribar a un temps de filtrat prudencial de 60 minuts i la dosificació que s’aporta és de 7 gr/l. El resultat d’aquest assaig és que amb FILTRASER s’aconsegueix accelerar prudencialment la filtració i baixar l’aportació de material de 20 gr/l a 7 gr/l. No obstant això, es podria accelerar la filtració en el moment que fos necessari dosificant més quantitat.

b) El següent assaig es va realitzar en una indústria de rentat i envasat de patates. Aquest procés de rentat crea un tipus de llot molt espès i amb gran càrrega de matèria orgànica. Aquesta indústria estava afegint al llot un coagulant químic, ja que havia provat l’hidròxid de calç i no va poder funcionar bé. Amb aquest coagulant es va aconseguir fer una filtració de 1500 litres de llots en 8 hores sense un resultat compacte ni deshidratat.

Es realitza l’assaig amb FILTRASER.

Es comença l’assaig amb una dosificació de 20 gr/l de FILTRASER en el tanc de preparació que té una capacitat de 100 litres. A més, s’afegeix a la preparació al dipòsit de llots de 1500 litres i s’agita durant 30 minuts (cal puntualitzar que aquesta indústria estava treballant en mode manual per no poder controlar els temps de filtrat). Després de l’agitació es comença a bombejar des del tanc de llots, la barreja de llots amb FILTRASER al filtre premsa. Es s’aconsegueix filtrar tot el tanc de llots (1600 litres) en 6 hores. El resultat és una sèrie de tortons de matèria orgànica amb FILTRASER gairebé complets, però no totalment deshidratats. Es repeteix el procés amb la dosificació de 40 gr/l. S’aconsegueix filtrar 1600 litres de llots amb FILTRASER en 4 hores. El resultat és una sèrie de tortons de matèria orgànica amb FILTRASER massa compactes (un excés de compactació tampoc no afavoreix que es desenganxi de la tela filtrant) i ben deshidratades. Es repeteix el procés amb la dosificació de 30 gr/l. S’aconsegueix filtrar 1600 litres de llots amb FILTRASER en 5 hores. El resultat és perfecte. Tortons compactades i deshidratats en la seva justa mesura. El resultat d’aquest assaig ha estat que aquesta indústria no va poder filtrar els seus llots ni en 8 hores i afegint el FILTRASER en 5 hores i amb bona qualitat.

Fulles tècniques:

Per més informació poden consultar la pàgina web: http://www.filtraser.com/

PROTECNIA INGENIEROS S.A.  ©2019 Tots els drets reservats

PROTECNIA INGENIEROS S.A.
Pl. Prudenci Bertrana 2, 17001 Girona – Espanya

design by netnerd.cat