Fabricació de diferents elements difusors d’aire de bombolla fina DIDIER: ceràmics i de membrana, per a plantes de tractament d’aigües residuals. Medis filtrants: ceràmics, plàstics i metàl·lics sinteritzats. Aparells filtrants.

DIFUSORS DE MEMBRANA DE BOMBOLLA FINA

Els difusors de membra de bombolla fina estan formats per una estructura amb milers de micro-perforacions. La generació de bombolles fines en els tancs d’aireació permet obtenir uns nivells alts de transferència d’oxigen a l’aigua residual, fent que aquest tipus de difusors siguin molt adequats per la aireació en plantes de tractament d’aigües residuals industrials i/o urbanes.

Els difusors de membrana (EPDM o silicona), amb l’entrada d’aire s’obren les perforacions, mentre que quan l’aire es para, les perforacions queden tancades evitant que l’aigua entri en les canonades de distribució de l’aire. Aquesta característica permet treballar amb sistemes d’aireació intermitent.

Els sistemes amb bufadors i difusors d’aire, tenen avantatges davant els sistemes d’aireació superficial:

• Estalvi d’energia elèctrica.
• Permet aprofitar tota la profunditat del reactor. A major profunditat d’instal·lació del difusors, major transferència de oxigen.

• Permet la regulació d’aportació d’oxigen, ja sigui amb un control de l’aeració manual o automatitzada.
• Més vida útil que la dels airejadors mecànics convencionals al poder ubicar la sala de bufadors fora de l’àrea de corrosió.
• Els difusors d’aire submergits no generen esprai contaminant a la planta.
• La correcta distribució dels difusors en el reactor permet l’eliminació de zones mortes sense aeració, eliminant així males olors.
• El sistema d’aeració per difusors permet una ampliació de la zona airejada mitjançant la instal·lació de més difusors.

Els difusors d’aire es poden instal·lar de forma fixa o en mòduls extraïbles. Els mòduls fixos necessiten que el reactor està buit per al seu manteniment mentre que els mòduls extraïbles permeten el muntatge, manteniment o reparació en plantes en funcionament.

També és possible combinar la instal·lació d’airejadors submergits amb airejadors superficials, per poder augmentar el nivell d’oxigen dissolt a l’aigua. Els difusors, la implementació en qualsevol geometria que tingui el reactor.

La determinació de la quantitat de difusors a instal·lar en els reactors biològics per a grans depuradores ve determinada per les necessitats d’oxigen. Cada difusor aporta una quantitat d’oxigen depenent de la profunditat a la qual estigui instal·lat, el cabal d’aire que aporta i el tipus de porus que tingui. Per tenir una bona ventilació s’ha de tenir en compte la densitat de difusors a instal·lar. En general es té una millor capacitat de transferència d’oxigen com més profunda s’instal·li el difusor i major la quantitat de difusors per m2 de superfície.

DIFUSORS CERÀMICS DE BOMBOLLA FINA 

Els difusors ceràmics estan formats per gran quantitat de porus. Aquests difusors permeten un millor funcionament per a una ventilació en continu a causa que tenen menor pèrdua de càrrega en no haver d’obrir els porus (com és el cas de la membrana).

Aquests difusors tenen alta resistència a productes químics. 

Els difusors de ceràmica, per ser resistents a temperatures de fins a 1000ºC, poden també regenerar mitjançant enfornat.

Fulles tècniques:

          Disc difusor de membrana.

          Disc difusor ceràmic.

          Difusor tubular de membrana.

          Difusor tubular ceràmic.

Manuals:

          Disc difusor de membrana.

          Difusor tubular de membrana.

          Difusor tubular ceràmic.

DIDIER FILTERTECHNIK també comercialitza el FLEXOLITH-H, que consisteix en un medi filtrant de polietilè.

Les plaques de FLEXOLITH-H s’utilitzen principalment en transport neumàtic i aireació de productes pulverulents i granulats. Mentre que els cilindres de FLEXOLITH-H s’utilitzen per la filtració de gasos i líquids.

Fulla tècnica: FLEXOLITH-H

Per més informació poden consultar la pàgina web:  http://www.didier-filter.de/

PROTECNIA INGENIEROS S.A.  ©2019 Tots els drets reservats

PROTECNIA INGENIEROS S.A.
C/ PLA DE SALT 14, 1º Oficina 7, 17190 Salt – Girona – España

design by netnerd.cat